Bacterievuur Zuid-Limburg

De in het verleden ingestelde bufferzone in Zuid-Limburg is in 2003 opgeheven. Dit in tegenstelling tot in de rest van Nederland, waar nog bufferzones gelden. Het vervallen van de bufferzone in Zuid Limburg betekent dat er niet meer standaard door de nVWA (het onderdeel Plantenziektenkundige Dienst) van het ministerie van EL & I (voorheen LNV) op de aanwezigheid van bacterievuur gecontroleerd wordt en ook de bijbehorende maatregelen niet meer genomen worden.

In 2006 en 2007 zijn op initiatief van de gemeente Margraten, naar aanleiding van de uitbraken in de zomer van 2006, preventieve acties uitgevoerd voor de aanpak van bacterievuur. Deze ervaringen zijn vastgelegd in afspraken en aanbevelingen, waaraan behalve de gemeente en de LLTB vakgroepen Boom- en vaste plantenteelt en Fruitteelt hebben meegewerkt: 
 • NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie) Kring Limburg;
 • LLTB afdeling Mergelland;
 • Arvalis;
 • Provincie Limburg;
 • DLG (Dienst Landelijk Gebied);
 • SLL (Stichting het Limburgs Landschap);
 • NM (Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten);
 • SBB (Staatsbosbeheer);
 • IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen);
 • WRO (Waterschap Roer en Overmaas);
 • Dhr. W. Duijsens, (voormalig medewerker nVWA), die jarenlang belast is geweest met de coördinatie, opsporing en bestrijding van bacterievuur in Zuid Nederland.

De gecoördineerde acties in 2006 en 2007 varieerden van ontwikkeling en verspreiding van voorlichtingsmateriaal (Brochure Bacterievuur) tot scholing in de praktische aanpak van de ziekte. Verder is aan diverse partijen, waaronder de Zuid-Limburgse gemeenten, gevraagd om te participeren in de aanpak.